Archives

9.40  הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2019/11 – רשות המסים – תיק עיזבון במשרד השומה

9.40  הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2019/11 – רשות המסים – תיק עיזבון במשרד השומה כללי 1.1  בהוראה זו יפורטו הכללים הנוגעים להחלת סעיפים 120(ג) עד (ה) לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה או פקודת מס הכנסה) ולטיפול בפתיחת תיק עיזבון, לאחר פטירתו של הנישום המנוח (להלן – המנוח או העיזבון לפי העניין). כאמור, מדובר […]