Archives

9.39     אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגשו על ידו לפקיד השומה

9.39   דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד (חוות דעת לא "חלקה") להלן הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 4/2018 כפי שפרסמה ביום 8 בינואר 2018 רשות המסים. רקע כללי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דוח על ההכנסות לפקיד השומה, וכן […]