Archives

9.38.3 עמדת רשויות המס

  9.38.3    עמדת רשויות המס 9.38.3.1 חוזר מס הכנסה מס'  – 12/2003 לאחר פרסום פסק דין אגודת השומרים, פרסמה רשות המיסים מספר חוזרים בנושא לצורך אופן יישום הילכת אגודת השומרים. במסגרת חוזר 12/2003 "דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון" רשויות המס קבעו, בין היתר, כי אם שיטת הדיווח בדו"ח הכספי החשבונאי הינה השיטה […]

9.38.2    ע"א 494/87 חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ נגד פשמ"ג

  9.38.2    ע"א 494/87 חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ נגד פשמ"ג חברת קבוצת השומרים שמירה וביטחון בע"מ הינה חברה העוסקת במתן שירותי שמירה ונקיון בהיקפים גדולים, ללקוחות שהינם בעיקר מוסדות גדולים. לחברה אין מלאי עסקי והיא אינה עוסקת ביצור או במסחר. הוצאותיה העיקריות הן משכורות לעובדים המשולמות מידי חודש בחודשו והכנסותיה מהשירותים שהיא […]

9.38 אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגשו על ידו לפקיד השומה

9.38   אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגשו על ידו לפקיד השומה להלן הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 3/2018 כפי שפרסמה ביום 8 בינואר 2018 רשות המסים. רקע כללי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע הוראות לגבי אוכלוסיית החייבים בהגשת דו"ח על ההכנסות (להלן: "הדו"ח השנתי") לפקיד השומה, וכן קובע הוראות לגבי […]

9.38.1    כללי

  9.38.1    כללי במסגרת הפקודה לא נקבעה התייחסות מפורשת לעניין בסיס הדיווח על ההכנסות של הנישום- מזומן או מצטבר, למעט מקרים חריגים כדוגמת סעיף 8ב לפקודה בו נקבע למעשה כי הכנסות דמי שכירות שנתקבלו מראש ידווחו על בסיס מזומן. בשל היעדר הוראות מפורשות, עלתה סוגיה זו לדיון במספר פסקי דין, כדוגמת פס"ד קבוצת השומרים […]