Archives

5.40 סיווג תשלומים בבתי קפה ומסעדות כהוצאות שירותי משרד

5.40 סיווג תשלומים בבתי קפה ומסעדות כהוצאות שירותי משרד ביום 24 בדצמבר 2018, בפס"ד ה"פ 5523-11-18 משרד בקפה ח.א.ד.ל בע"מ (להלן: "המבקשת") נ' רשות המסים בישראל (להלן: "המשיבה") בית המשפט התבקש לתת סעד הסברתי על פיו הוצאה שעניינה יוסבר בהמשך הינה הוצאה המותרת בניכוי לצרכי מס הכנסה על פי סעיף 17 לפקודה ולצרכי מס ערך […]