Archives

5.38 אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות – חוזר מס הכנסה מס' 2/2012

  5.38  אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות – חוזר מס הכנסה מס'   2/2012 ביום 9 במאי 2012 פרסמה רשות המסים את חוזר מס הכנסה מס' 2/2012 בנושא :"אסמכתאות להתרת הוצאות ו/או דרישת עלויות" (להלן: "החוזר"). מטרת החוזר הינה לקבוע את אופן ההוכחה לקיומה של הוצאה הנדרשת בדוחותיו הכספיים של הנישום, זאת כאשר התברר […]