מדריך היערכות במסים

9.6     הודעה על ביצוע "הקצאה", כמשמעותה בהגדרת "פעולה באיגוד" בחוק מיסוי מקרקעין

במסגרת תיקון 55 לחוק מיסוי מקרקעין, הוסף סעיף 75(ג), בו נקבע כי על איגוד ובעלי הזכויות בו למסור למנהל מס שבח הודעה על ביצוע "הקצאה" באיגוד מקרקעין, כמשמעותה בהגדרת "פעולה באיגוד" בסעיף 1 לחוק האמור, וזאת בתוך 30 ימים מיום ההקצאה.

נציין, כי הוראה זו תחול אף על הקצאה שבוצעה ביום 7.11.2001 ועד מועד פרסומו של התיקון (12.4.2005), אולם התקופה למסירת ההודעה הייתה 60 ימים מיום פרסומו של התיקון.