מדריך היערכות במסים

9.5   הודעות לפי סעיף 102 לפקודה (החדש)

תוכנית במסלול עם נאמן

א.         בקשה – "חברה מדווחת" (כהגדרתה בתקנות שהותקנו מכוח סעיף 102 לפקודה) ונאמן שאושר לצורכי תוכנית הקצאת ניירות ערך לעובדים, המבקשים כי הקצאת מניות תיחשב כהקצאת מניות באמצעות נאמן ישלחו לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים של "החברה המדווחת", 30 ימים לפחות לפני ביצוע ההקצאה, בקשה לאישור תוכנית ההקצאה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים לרבות מסלול המס שנבחר לאותה הקצאה. העתקים מהבקשה יישלחו למשרדי פקידי השומה בהם מתנהלים תיקי הניכויים ותיקי השומה של החברות המעבידות, שלעובדיהן הוקצו ניירות הערך במסגרת התוכנית.

ב.         דיווח על ההקצאה – "חברה מדווחת" ונאמן מאושר ידווחו על ההקצאה לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים של ה"חברה המדווחת", בתוך 90 ימים ממועד ביצוע ההקצאה (טופס 146). העתק יישלח למשרדי פקידי השומה בהם מתנהלים תיקי הניכויים ותיקי השומה של החברות המעבידות, שלעובדיהן הוקצו מניות במסגרת התוכנית.

ג.          דיווח שנתי – בכל שנת מס, לא יאוחר מיום 31 במרץ, חייב הנאמן להגיש לפקיד השומה, שאצלו מתנהל תיק הניכויים של חברה מעבידה, דוח שנתי שיכלול נתונים על פעילות במהלך שנת המס שחלפה, וכן דיווח על יתרות לתום שנת המס (טופס 156). נציין, כי בפרקטיקה דיווח לפי טופס 156 אינו מוגש לרשויות המס.

ד.          דיווח על ניכוי המס במקור לפקיד השומה ולמקבל, יהא בהתאם לתקנות מס הכנסה הרלוונטיות בעניין ניכוי מס במקור.

תוכנית במסלול ללא נאמן

מעביד ידווח לפקיד השומה, שאצלו מתנהל תיק הניכויים שלו, על כל אלה:

א.         על תוכנית הקצאת מניות לעובדים שלא באמצעות נאמן בטופס שנקבע, בתוך 90 ימים ממועד הקצאת המניות (טופס 146 בשינויים המחייבים).

ב.         דיווחים שנתיים בדומה לדיווחים השנתיים "בתוכנית במסלול עם נאמן", בשינויים המתחייבים, עד ליום 31 במרס בכל שנה לגבי שנת המס הקודמת (טופס 156 בשינויים המחייבים).  נציין, כי בפרקטיקה דיווח לפי טופס 156 אינו מוגש לרשויות המס.

  • דיווח על ניכוי המס במקור לפקיד השומה ולמקבל, יהא בהתאם לתקנות מס הכנסה הרלוונטיות בעניין ניכוי מס במקור.
  • על המעביד לכלול בתוכנית מנגנון שיבטיח את תשלום המס למקרה שהעובד יפסיק את עבודתו בטרם מימוש המניה.

לעניין זה ראה חוזר מס הכנסה 3/2003