מדריך היערכות במסים

9.4     הודעה על תחולת חוק התיאומים

בהתאם לסעיף 28 לחוק התיאומים, בידי יחיד או שותפות שניהלו לגבי הכנסתם פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה ואינם חייבים לעשות כן, אפשרות להחיל עליהם את הוראות פרק ב' לחוק התיאומים, חלף הוראות פרק ג' לחוק האמור. הודעה על תחולת חוק התאומים ניתנת לגבי כל שנת מס בנפרד, ויש למסרה בכתב לפקיד השומה עם הגשת דוח המס לאותה שנה.

בהקשר זה יצויין כי ככלל, תחולת חוק התיאומים הוגבלה לתום שנת המס 2007. יחד עם זאת, ההוראה לעיל לענין יחיד או שותפות, כמו גם הוראות נוספות, תמשכנה לחול כפי שנקבע במסגרת הוראות המעבר בסעיף 33א לחוק התיאומים.

בהקשר זה ראה פרק 15 למדריך המס

.https://tax-guide.co.il/article/15-1-%d7%97%d7%95%d7%a7-%d7%9e%d7%a1-%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%94-%d7%aa%d7%99%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%a4%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%94-%d7%aa%d7%99%d7%a7/