מדריך היערכות במסים

9.37.3.1          חוזר מס הכנסה מס'  – 12/2003

לאחר פרסום פסק דין אגודת השומרים, פרסמה רשות המיסים מספר חוזרים בנושא לצורך אופן יישום הילכת אגודת השומרים.

במסגרת חוזר 12/2003 "דיווח בשיטת מזומן או מצטבר – עדכון" רשויות המס קבעו, בין היתר, כי אם שיטת הדיווח בדו"ח הכספי החשבונאי הינה השיטה המצטברת, אין לאפשר מעבר לדיווח על בסיס מזומנים בדו"ח ההתאמה לצורכי מס.

לעמדת רשויות המס אם על-פי כללי חשבונאות מקובלים יש לערוך דוח כספי על בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצרכי מס לבסיס מזומן.

בשלב מאוחר יותר, במסגרת הודעה לעיתונות שפרסמה רשות המיסים ביום 9 במרץ 2005, נקבע כי ניתנת האפשרות לדווח לצרכי מס הכנסה לפי בסיס מזומן גם אם הדוחות הכספיים נערכים לפי בסיס מצטבר, וזאת במידה והחברה עוסקת במתן שירותים ואין לה מלאי עסקי, והכול עד שתבוצע בחינה מחודשת של הסוגיה.