מדריך היערכות במסים

9.28  דיווח בגין קבלת חוות דעת חתומה

ביום 9.12.2015, התקבל בכנסת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה), התשע"ו – 2015 (בסעיף זה: "החוק"). במסגרת פרק ב' לחוק נקבעו הוראות המחייבות דיווח בעת שימוש או הסתמכות על חוות דעת חתומה, כאשר שימוש והסתמכות כאמור, מייצר יתרון מס. הוראות החוק הנ"ל ביחס לקבלת חוות דעת חתומה, קובע הוראות הנוגעות, בעקיפין או במישרין, לחוקי המס המפורטים להלן:

  1. הפקודה.
  2. חוק מע"מ.
  3. חוק הבלו על הדלק, התשי"ח–1958.
  4. פקודת המכס.
  5. חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב–1952.

להלן נתייחס לעיקרי ההוראות הרלוונטיות ביחס לפקודה וחוק מע"מ. יצויין תחילה, כי הצעת חוק ההסדרים 2015-2016, כללה אף התייחסות להוראות חוק מיסוי מקרקעין בהקשר זה, אך לבסוף הושלם הליך החקיקה מבלי שינויים בחוק האמור.