מדריך היערכות במסים

9.26.1  תכנון מס החייב בדיווח – מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006 (להלן: "התקנות")

 הפעולות המפורטות להלן הן תכנון מס החייב בדיווח:

 1. תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של 2 מיליון ש"ח לפחות בשנת המס בשל ניהול, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור אלמלא הועבר לקרוב בשל אחד מאלה:

א.    לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה.

ב.    שיעורי המס החלים על ההכנסה של הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של האדם.

ג.     ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס.

ד.    ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס בישראל.

ה.    התשלום אינו מהווה הכנסה בידי הקרוב.

לעניין זה "ניהול" ו"תשלום" כהגדרתם בתקנות.

 1. מכירת נכס לקרוב, שיצרה הפסד בר קיזוז למוכר בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות, שקוזז כולו או חלקו בשנת המכירה או עד 24 חודשים לאחר תום שנת המכירה.
 2. מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מקרוב, ובמכירתו כאמור נוצר הפסד בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה.
 3. 4. מכירת נכס בתוך 3 שנים מיום שהגיע בפטור ממס מקרוב, אשר כנגד רווח או הכנסה ממכירתו קוזז הפסד בסכום של 2,000,000 ש"ח לפחות.

לעניין זה "קרוב" כהגדרתו בתקנות.

 1. מחילת חוב לקרוב, אם התקיימו כל אלה:

א.    המוחל הוא חבר בני אדם.

ב.      המחילה היא בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות.

ג.       בשל המחילה פחת סכום המס שהיה משתלם על סכום המחילה, אלמלא הייתה מחילה כאמור, בשל אחד מאלה:

1)      לקרוב הפסד הניתן לקיזוז לפי הוראות הפקודה.

2)      שיעורי המס החלים על ההכנסה של הקרוב נמוכים מאלה שחלים על הכנסתו של המוחל.

3)      ההכנסה בידי הקרוב איננה חייבת במס בישראל.

4)      המחילה אינה מהווה הכנסה בידי הקרוב.

5)      ההכנסה בידי הקרוב פטורה ממס.

לעניין זה "מחילה", "קרוב" ו-"החזקה" כהגדרתם בתקנות.

 1. פירעון יתרת חובה בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות, של יחיד בעל מניות מהותי בחברה ברבעון האחרון של שנת המס, ובלבד שברבעון העוקב גדלה יתרת החובה של בעל המניות המהותי בחבר או של קרובו כהגדרתו בסעיף 76(ד)(1) לפקודה, לחבר, ב-25% לפחות מסכום החוב שנפרע.

             לעניין זה "בעל מניות מהותי" כהגדרתו בתקנות.

 1. רכישת אמצעי שליטה בחבר בני אדם, אם התקיימו כל אלה במשך תקופה של 12 חודשים:

א.      נרכשו אמצעי שליטה כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה בחבר בני אדם.

ב.      לרוכש או לקרובו הומחתה זכותו של אחר כלפי חבר בני אדם.

ג.       ההתחייבות של חבר בני אדם לאחר, שולמה, שלא במלואה, על ידי רוכש אמצעי השליטה, במישרין או בעקיפין או על ידי מוכר אמצעי השליטה.

ד.      לחבר בני אדם נוצר חוב כלפי רוכש אמצעי השליטה בחבר, במישרין או בעקיפין, הנובע מהזכות שהומחתה לפי סעיף ב', בסכום העולה על סכום ההתחייבות ששולם כאמור בסעיף ג'.

 1. רכישת לפחות 50% מאמצעי השליטה של חברה בתקופה של 24 חודשים (לרבות רכישה בשיעורין), כשלחברה הפסד בר קיזוז בסכום של 3,000,000 ש"ח לפחות.
 2. א. רכישה או החזקה, במישרין או בעקיפין, של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם מיוחד (תושב מדינה שאינה מדינה גומלת) ובלבד ששיעור המס שיוטל על החבר במדינת תושבותו נמוך מ-20%.

ב.      קבלת תקבולים, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווי כסף, בידי בעל מניות מהותי בחבר בני אדם תושב מדינה שאינה מדינת אמנה, בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות מאת החבר.

 1. א. רכישה או החזקה, במישרין או בעקיפין, (לרבות רכישה בשיעורין), של תושב ישראל ב-25% או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני-אדם תושב מדינת אמנה, שמעל 50% משווי נכסיה או השימוש בהם נעשה בישראל, במישרין או בעקיפין.

ב.      קבלת תקבולים, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווי כסף, בידי בעל מניות מהותי בחבר בני אדם תושב מדינת אמנה שמרבית נכסיו בישראל, לרבות זכות, במישרין או בעקיפין, לנכס בישראל, או שמרבית הכנסותיו נובעות משימוש בנכסי החבר בישראל בסכום של 1,000,000 ש"ח לפחות מידי חבר בני אדם.

 1. תשלום מחברה משפחתית לנישום, שנדרש על ידה כהוצאה בשנת המס, ושיצר באותה שנת מס הפסד לחברה, הנחשב כהפסדו של הנישום, בסכום שלא פחת מ-500,000 ש"ח.
 2. התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למתן שירותי בניה על המקרקעין או למתן שירותי מימון לבניה אמור, שהתמורה להם, כולה או חלקה, מחושבת לפי התמורה ממכירת הזכות במקרקעין.
 3. התקשרות עם בעל זכות במקרקעין למכירת זכות במקרקעין לקבוצת רוכשים המתארגנת כקבוצה לרכישת הזכות ולבניה על המקרקעין באמצעות גורם מארגן.

תחולה

תחולת התקנות הנה בגין פעולות שיבוצעו החל מיום 1 בינואר 2007 ועד יום ה-31 בדצמבר 2009.

ביום 31 בדצמבר 2009 התקנה הפכה מהוראת שעה להוראת קבע.

כמו כן, נקבעו נסיבות שבהן לא יראו בפעולות "תכנון מס חייב בדיווח".

אופן הדיווח והיקפו

פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח תפורט בטופס 1213 שיצורף לדוח השנתי לפי סעיף 131 לפקודה, לרבות הצדדים לפעולה, במישרין או בעקיפין, סכומים ששולמו בשלה בכסף או בשווה כסף ולמי שולמו.