מדריך היערכות במסים

9.20.2  מי חייב בהגשת הטופס

החובה לדיווח אחיד בדוחות הכספיים על גבי טופס 6111 חלה על כלל בעלי העסקים, למעט חריגים כמפורט להלן: כל מי שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, בנקים, חברות ביטוח  וחקלאים.

על פי החלטת מנהל הרשות שפורסמה, יינתן גם פטור מהגשת הטופס בשנת המס 2013 ואילך כדלקמן:

חברות ובעלי עסקים קטנים בעלי מחזור עסקי הקטן מ- 300,000 ₪  כהגדרתו בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ), התשל"ג – 1973 .