מדריך היערכות במסים

9.20.1 רקע

טופס 6111 מהווה נספח לדוחות השנתיים המוגשים לרשות המסים ובו מפורטים סעיפי הדוחות הכספיים (דוח רווח הפסד, מאזן ודוח התאמה לצורכי מס) (להלן:"הטופס").

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") קיימת חובת הגשת דוח שנתי בצירוף נספחיו לרשות המסים. הדוח יפרט את ההכנסה ובהתאם לפקודה ולתקנות, יצורפו אליו מאזן ודוח רווח והפסד.

בטופס משובצים כל נתוני הדוחות הכספיים באופן אחיד, מפורט ומקודד.  טופס זה יצורף כנספח לדוחות אותם מגישים למס הכנסה בעלי העסקים שיפורטו להלן. הטופס מהווה חלק מן הדוח השנתי המוגש לרשות המיסים, לכל דבר ועניין.

ראוי להדגיש כי הטופס אינו בא במקום הדוחות הכספיים הערוכים והמבוקרים על ידי מייצגים, אלא כתוספת להם והוא אינו מחליף דוח או נספח הן לגבי נישומים המדווחים על בסיס מזומן והן לגבי נישומים המדווחים על בסיס צבירה.

על פי סעיף 240ב(ג) לפקודה החל מהדוחות המוגשים לשנת מס 2010 ואילך חלה חובה להגיש את הטופס באופן מקוון. טופס "מקוון" יחשב טופס ששודר באמצעות האינטרנט או ששודר על ידי מייצגים המחוברים למערכת המחשב של רשות המסים.