מדריך היערכות במסים

9.20     דברי הסבר לטופס 6111 – דיווח אחיד של הדוחות הכספיים ודוח ההתאמה למס לרשויות המס  

עיקרי דברי הסבר לטופס 6111 לשנת 2022 ואילך