מדריך היערכות במסים

9.12  הודעה על בחירה בשנת הסתגלות

בהתאם להוראות סעיף 14(ב) לפקודה, יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, יכול במשך שנה אחת מהמועד שבו עלה או שב לישראל, לפי העניין, להמשיך ולהיחשב לתושב חוץ ובלבד שהודיע על בחירתו בתוך 90 ימים מיום הגעתו לישראל בטופס שקבע המנהל.