מדריך היערכות במסים

 

9.11.3    מסירת הודעה ביחס לבקשה לתשלום מס בגין "רווחים כלואים"

ביום 24.9.2012 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 68 והוראת שעה) התשע"ב – 2012 בקריאה שניה ושלישית, במסגרתה נקבעה הוראת שעה שמטרתה לעודד חברות לשלם מס מופחת בשל רווחים פטורים שהצטברו בחברה בהתאם להוראות החוק כנוסחו טרם תיקון 68.

החוק המוצע בא לאפשר לחברה לשלם מס חברות על הכנסה שהושגה בתקופה שבה היתה פטורה ממס, בשיעורים מופחתים, שלא יפחתו מ-6% שהינו שיעור המס המינימלי לפי החוק החדש למפעל מועדף רגיל, וזאת למשך שנה אחת מיום פרסום החוק המוצע.

תחולת החוק המוצע:

  1. חברה רשאית לבחור לשלם מס חברות לפי הוראות החוק המוצע, בתוך שנה מיום פרסומו, בהודעה שתגיש למנהל לעניין זה.

מנהל רשות המסים רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן מתן ההודעה על בחירה כאמור, לרבות מסמכים ואישורים שיש לצרפם בהודעה.

  1. חברה שבחרה לשלם מס חברות בהתאם לחוק המוצע לא תוכל לחזור בה מבחירתה.

החברה תשלם את מס החברות כאמור בתוך 30 ימים ממועד מתן ההודעה למנהל.

בהקשר זה ראה סעיף 18.3.5 למדריך המס.