מדריך היערכות במסים

9.10  מסירת הודעה בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון

במסגרת תיקון 147 לפקודה הוספו סעיפים 64א2 עד 64א11 לפקודה שעניינם מיסוי קרן השקעות במקרקעין. בהתאם להוראת סעיף 64א3(ד)(4) לפקודה, קרן להשקעות במקרקעין המעוניינת לחדול להיות כזו תודיע לפקיד השומה על בחירתה זו. הודיעה כאמור, תחדל להיות קרן להשקעות במקרקעין מן היום שקבעה בהודעתה או מן היום ה-30 לאחר מתן ההודעה, לפי המאוחר. בנוסף, בתיקון 222 לפקודת מס הכנסה (ס"ח 2547, שפורסם ביום 7 באפריל 2016) נקבע כי מניין הימים האמור לעיל ישונה מ-30 ל-90 ימים.

סיבת התיקון היא כי מאז נחקק פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (שנת 2006) ועד לימים אלו לא נצפו הקמתן של מספר רב של קרנות להשקעה במקרקעין. אי לכך, החליט המחוקק לעודד ולהקל על מיסוי קרנות השקעה במקרקעין באמצעות תיקון פרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (וכן תיקונים נוספים בדברי חקיקה אחרים הקשורים בקרנות אלו) וזאת על מנת ליצור תמריץ עסקי וכלכלי להשקעה בקרנות אלו. כחלק מהקלות שנקבעו בתיקון כאמור, נקבעו מועדי דיווח מקלים מכפי שהיו טרם התיקון. תחולת התיקון הינה כ-60 יום, מיום פרסומו.

כמו כן, לפי סעיף 64א3(א)(8), לדוח שמגישה קרן להשקעות במקרקעין יש לצרף אישור רו"ח על התקיימות התנאים המנויים בסעיף 64א3(א)(1)-(7).

תחילת התיקון הינה מיום 1.1.2006.