מדריך היערכות במסים

7.4.2     מס הכנסה – מצב הדברים לאחר פרסום הנחיית היועץ המשפטי

היועץ המשפטי לרשות המסים, עו"ד משה מזרחי, פרסם הנחייה בתאריך 13.6.07, אשר משנה את המצב הקיים. לפי ההנחיה, רשות המסים לא תכיר ברכב בבעלות תאגיד במידה ולא נרשם על שם התאגיד במשרד הרישוי, ולפיכך התאגיד לא יוכל לדרוש בניכוי הוצאות בגין אותו רכב.

בעקבות הנחיית היועץ המשפטי, עמדתה החדשה של רשות המסים היא כי רכב שנרכש על ידי תאגיד ונרשם במשרד הרישוי על שם בעל מניות או עובד בתאגיד, מוליד לצרכי מס את הקביעות הבאות:

(1)       הבעלות על הרכב היא של בעל המניות או של העובד ולא של התאגיד.

(2)       התאגיד לא יוכל לדרוש ניכוי הוצאות בגין הרכב בדוחותיו.

(3)   העמדת הרכב לרשות בעל המניות או העובד מהווה הטבה על ידי התאגיד ויש למסות את בעל המניות או העובד כדיבידנד או משכורת, בהתאם למוטב.

כפי שעולה מן ההנחיה, אף שיש בסיס משפטי לגישה שננקטה עד כה, הרי לנוכח עמדת בית המשפט העליון בפרשת סהר (רע"א 5379/95) ולמטרות תקינות מנהלית, "לא תינתן עוד לתאגיד האפשרות לטעון בפני רשות המסים כי כלי הרכב הוא בבעלותו אם במרשמי רשות הרישוי כלי הרכב אינו רשום על שמו", וזאת החל מיום 1.9.2007.

לשכת רואי חשבון סבורה כי ההנחיה שגויה וכי היא מנוגדת לדיני הקניין ולעקרונות ההכרה בהוצאות לצרכי מס. כמו כן הלשכה קיבלה חוות דעת משפטית בסוגיה מאת ד"ר משה שקל, וחוות הדעת מצביעה על כך שמדובר בהנחיה אשר, ככל שהדברים נראים, לא תעמוד במבחני הדין הקיים. הלשכה ממליצה לנישומים אשר יבחרו לפעול בשונה מההנחיה, לתת לכך גילוי מלא בדוחות הכספיים. הלשכה ממשיכה במקביל להידבר עם רשות המיסים במטרה להגיע לפתרון מוסכם.