מדריך היערכות במסים

7.3.1  כלי רכב אשר נרשמו עד ליום 31 בדצמבר 2009

החל מיום 1 בינואר 1997 בוטלה האבחנה בין רכב פרטי למסחרי לעניין קביעת שווי שימוש ברכב, והמבחן היחיד לקביעת שווי שימוש לכל סוגי כלי הרכב הוא הסיווג לקבוצות מחיר, כפי שנקבע על ידי משרד התחבורה.

ביום 31 בדצמבר 2007 פורסמו תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (תיקון), התשס"ח-2007 המתקנות את סכומי שווי השימוש ברכב אשר יש לזקוף למשכורתו של עובד בגין העמדת רכב צמוד לרשותו. תחילתן של התקנות מיום 1 בינואר 2008.

התיקון האמור הינו מהלך אשר מגדיל במהלך השנים 2008 עד 2011 (כולל) את שווי השימוש ברכב שיש לזקוף למשכורתו של העובד, וזאת לאחר שהמחוקק הגיע למסקנה כי שווי השימוש  עד 2008 היה נמוך מההטבה הכלכלית הגלומה ברכב צמוד. במסגרת התיקון הוכנס לתקנות גם שווי שימוש בגין אופנוע מסוג 3L, שהינו אופנוע עם הספק מנוע מעל ל-35 קילו-וואט.

סכום שווי השימוש שנקבע בתקנות הוא חודשי.

 

 

קבוצה

 

שווי

לשנת

2012 (1)

 

שווי

לשנת

2013

(2)

 

שווי

לשנת

2014(3)

 

שווי

לשנת

2015(4)

 

שווי

לשנת

2016(5)

 

שווי

לשנת

2017(6)

 

שווי

לשנת

2018 (7)

 

שווי

לשנת

2019 (8)

 

שווי

לשנת

2020 (9)

 

שווי

לשנת

2021 (10)

 

שווי

לשנת

2022 (11)

 

שווי

לשנת

2023 (12)

1

2,640

2,680

2,730

2,730

2,710

2,700

2,710

2,740

2,750

2,730

2,800

2,940

2

2,870

2,910

2,960

2,960

2,930

2,920

2,930

2,970

2,980

2,960

3,030

3,190

3

3,690

3,740

3,810

3,810

3,770

3,760

3,770

3,820

3,830

3,810

3,900

4,100

4

4,420

4,490

4,570

4,570

4,530

4,510

4,530

4,580

4,590

4,570

4,680

4,920

5

6,120

6,210

6,330

6,320

6,260

6,240

6,260

6,340

6,360

6,320

6,470

6,810

6

7,930

8,050

8,200

8,190

8,120

8,090

8,120

8,220

8,240

8,190

8,390

8,830

7

10,200

10,350

10,550

10,540

10,440

10,410

10,440

10,570

10,600

10,530

10,790

11,360

L3

880

890

910

910

900

900

900

910

910

910

930

980

סכומי שווי שימוש ברכב כפי שפורסמה בתקנות שווי שימוש (ש"ח לחודש):

 המשתמשים ברכבים אלה יחויבו בשווי שימוש על פי קבוצת המחיר המצוינת ברישיון הרכב ומפורטת לעיל.

(1)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 21.12.11.

(2)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 20.12.12.

(3)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 07.01.14.

(4)    לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בחוזר ניכויים מיום 31.12.14.

(5) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2016.

(6) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2017.

(7)  לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2018.

(8) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2019.

(9) לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2020.

(10)     לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2021.

(11)     לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2022.

(12)     לאחר עדכון הסכומים כפי שפורסמו בלוח ניכויים לינואר 2023.