מדריך היערכות במסים

7.3    שווי שימוש ברכב – מס הכנסה

שווי שימוש ברכב צמוד נועד לשקף את טובת ההנאה הפרטית שנצמחת לעובד שמעסיקו מעמיד לרשותו רכב.

עד כניסתה לתוקף של הרפורמה במיסוי ירוק (להלן: "הרפורמה"), אשר תידון להלן, נחלקו הרכבים ל-7 קבוצות מחיר בהתאם לשווי הרכב במחירון היבואן, ולעובד נזקף שיווי שימוש חודשי בהתאם לקבוצת הרכב הרלוונטית.

עם כניסת הרפורמה לתוקף, יש להבחין בין כלי רכב שנרשמו לראשונה עד ליום 31 לדצמבר 2009 ובין כאלו שנרשמו לאחר מכן (קרי רכבים חדשים "שעלו" לכביש החל משנת 2010).

הגדרת "רכב"

במסגרת תקנות שווי שימוש נקבע כי רכב אשר יש לזקוף בגינו שווי שימוש יהא "רכב" כהגדרתו בתקנות ניכוי הוצאות רכב (ראה סעיף 7.1.2 לעיל).

לאור האמור לעיל ולאור שינוי הגדרת רכב במסגרת התיקון משנת 2010 לתקנות ניכוי הוצאות רכב ישנה חובה לזקוף שווי שימוש בגין כלי רכב מסוג M1 ו-N1 כהגדרתם בתקנות התעבורה הכוללות גם מונית, רכב סיור, רכב סיור מדברי ואחרים בתחולה רטרואקטיבית משנת המס 2008, חובה אשר לא הייתה קיימת בגין כלי רכב אלו בעבר.

קיים ספק אם לכך התכוון המחוקק בתיקונים האמורים.