מדריך היערכות במסים

7.2    שיעור הפחת בגין כלי רכב

תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 (להלן: "תקנות הפחת"), מתירות בניכוי הוצאות פחת בהתאם להוראות סעיף 21 לפקודת מס הכנסה. במסגרת תוספת ב, בפרט III לתקנות הפחת קבוע שיעור הפחת אשר ניתן לדרוש כהוצאה בעד כלי רכב.

ביום 24 במאי 2010 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התש"ע-2010 (להלן: "התיקון לתקנות הפחת 2010") במסגרתן תוקנה תוספת ב, בפרט III לתקנות הפחת הקובעת מהו שיעור הפחת אשר ניתן לדרוש כהוצאה בעד כלי רכב.

במסגרת התיקון לתקנות הפחת 2010 שונו שיעורי הפחת אשר ניתן לדרוש כהוצאה בעד כלי רכב. כמו כן, נקבע כי שיעור הפחת ייקבע בהתאם לסוג הרכב הרלוונטי בתקנות התעבורה כפי שמופיע ברישיון הרכב.

יושם אל לב, כי תחולת התיקון לתקנות הפחת 2010 האמור לעיל תהא החל משנת המס 2009 בגין כלי רכב אשר נרשמו מיום 1 ביולי 2009 ואילך.

ביום 29 ביולי 2013 פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשע"ג-2013 (להלן: "התיקון לתקנות הפחת 2013") במסגרתן תוקנה תוספת ב, בפרט III לתקנות הפחת כך ששיעור הפחת על רכב מסוג M1 או N1 שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב "השכרה/החכרה" יהיה 16% במקום 20%.

תחולת תיקון לתקנות הפחת 2013 נקבעה ליום 1 באוגוסט 2013, וזאת לגבי רכב שהחל לשמש לראשונה להחכרה באותו יום או לאחריו.

הוצאות פחת מואץ בגין כלי רכב הממונעים באמצעות טכנולוגיית אנרגיה מתחדשת

ביום 5 בספטמבר 2018 נקבעו כהוראת שעה, לתקופות קצובות, שיעורי פחת מואץ בגין כלי רכב הממונעים באמצעות טכנולוגיית אנרגיה מתחדשת, אשר מנויים בתוספת ב', בפרט III לתקנות מס הכנסה (פחת), 1941.

הנישום זכאי להחיל או שלא להחיל בגינו את שיעורי הפחת המואץ, בהתאם לבחירתו. היינו, נישום שזכאי לפחת בהתאם לדין אחר, ובכלל זה על פי תקנות הפחת העיקריות, זכאי לבחור את הדין החל עליו, ובלבד שלא יהא זכאי לפחת בשיעור העולה על 100%.