מדריך היערכות במסים

7.1 ניכוי הוצאות רכב – מס הכנסה

ביום 31.12.2007 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 (להלן: "התקנות"), במסגרתו שונה אופן חישוב ההוצאות המותרות בניכוי בגין כלי רכב בתחולה החל מיום 1.1.08. כמו כן, וכהשלמה לתיקון הנ"ל פורסם ביום 24.5.2010 תיקון נוסף לתקנות.

(יושם אל לב, כי התיקונים מיום 31.12.2007 ומיום 24.5.2010 לתקנות יקראו להלן: "התיקונים לתקנות").

(בעניין התיקון מיום 31.12.2007 ראה התייחסותנו בפרק 7 למדריך המס לשנת 2010).

להלן נפרט את הוראות ניכוי הוצאות הרכב כפי שחלו עובר לתיקונים לתקנות וכן לאחריו. נזכיר כי בשנת 1995 המטרה המרכזית של התקנות הייתה לאחד את התנאים להתרת ההוצאות להחזקת רכב פרטי ורכב מסחרי, כך שקניית רכב מסחרי על ידי הנישומים תעשה משיקולים עניינים בלבד ללא השפעת שיקולי מס הכנסה (לפני התקנות יובאו לארץ רכבים "מסחריים" מפוארים יותר מרכב פרטי, במקרים רבים, כאשר השיקול לקנייתם היה העדיפות בהתרת הוצאות).