מדריך היערכות במסים

6.2 הוצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות נסיעה לחו"ל אשר הוצאו בייצור הכנסה מותרות בניכוי על פי סעיף 17 לפקודה, אך סכומן המותר בניכוי מוגבל לפי התקנות. ההוצאות יותרו בניכוי אם הנסיעה לחוץ לארץ והשהייה שם היו הכרחיים לייצור הכנסה, ולגבי מוסד ציבורי או מלכ"ר אם ההוצאות היו הכרחיים לפעילותו.

יצוין, כי בהתאם לעמ"ה 9048/05 גריידי אלונה, גריידי יצחק נ' פקיד שומה ירושלים 1 שניתן בבית המשפט המחוזי, הוצאות נסיעה לחו"ל, ובפרט הוצאות שהייה (אש"ל), יותרו בניכוי אך ורק אם הוצאו בפועל ובאם הוצגו לפקיד השומה מסמכים או קבלות לאימות הוצאת ההוצאות, וזאת בהתאם לתקנה 6 לתקנות. הניכוי אף יכול להתאפשר על סמך הצהרת הנישום כי הוציא את ההוצאות בפועל.

להלן פירוט סכומי ההוצאות בגין נסיעה לחו"ל אשר יותרו בניכוי כאמור (הסכומים מעודכנים נכון לשנת המס 2023):

הוצאות

פרטים

הסכום המותר בניכוי

כרטיסי טיסה

במחלקת תיירים

כל ההוצאה (100%)

במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה

ובמחלקת עסקים או המחלקה הראשונה הנמוך מבין:

א. כל ההוצאה

ב. מחיר במחלקת עסקים באותה  טיסה

לינה – בנסיעה אשר כללה לא יותר מ-90 לינות

עבור 7 הלינות הראשונות

כל ההוצאה (100%) עד 335$  ללינה.

מלינה שמינית ועד 90 לינות (*)

לגבי לינה שעלותה נמוכה מ-147$ – כל ההוצאה מוכרת;

לגבי לינה שעלותה גבוהה מ-147$ – הנמוך מבין:

א. 75% מההוצאה.
ב. 75% מ – 335$ (הוצאות הלינה המוכרות) ולא פחות מ- $147 ללינה.

שהייה

אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה

עד 147$ ליום שהייה בחו"ל

אם נדרשו הוצאות לינה לפי קבלות

עד 94$ ליום שהייה בחו"ל

רכב

הוצאות השכרת רכב בחו"ל

עד 74$ ליום שהייה בחו"ל

 

(*) בנסיעה שכללה יותר מ-90 לינות, מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ-147$ ללינה.

לעניין מנין מספר הלינות – שתי נסיעות או יותר שלא היתה ביניהן שהייה רצופה בישראל של 14 ימים לפחות – ייחשבו לנסיעה אחת.

על אף המצוין בטבלה לעיל, הנציב השתמש בסמכותו מכח תקנה 2(ה) לתקנות וקבע רשימת מקומות בהם ניתן להגדיל ב-25% את סכומי הוצאות הלינה והשהייה המותרים בניכוי. הקביעה בתחולה מיום 1 באוקטובר 2005.

להלן המקומות: אוסטרליה, אוסטריה, איטליה, איסלנד, אירלנד, אנגולה, בלגיה, גרמניה, דובאי, דנמרק, הולנד, הונג קונג, בריטניה, טיוואן, יוון, יפן, לוקסמבורג, נורווגיה, ספרד, עומאן, פינלנד, צרפת, קטאר, קוריאה, קמרון, קנדה, שבדיה ושוויץ.

רשימת מדינות אלו נקבעה בקביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005 אשר פורסמה ביום 6 בנובמבר 2005.

בנוסף מותרות הוצאות בשל חינוך ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס, בשהייה בחו"ל בתקופה רצופה העולה על 10 חודשים, בסכום שלא יעלה על 840 דולר לחודש לכל ילד. עלו הוצאות החינוך שהוציא הנישום מעל לסכום האמור, רשאי הנציב להתיר לו בניכוי את עודף הוצאות החינוך שהוציא, כולן או מקצתן, בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד.