מדריך היערכות במסים

6.1.7 תשלום ריבית והפרשי הצמדה – סעיף 187 לפקודה

במסגרת הסעיף נקבע כי חוב מקדמות בשל הוצאות עודפות שלא שולם במועד ואשר אילו שולם במועד לא ניתן היה לקזז אותו כנגד מקדמות ששולמו או מס ששולם לגבי אותה שנת מס,

יישא ריבית והפרשי הצמדה בעד התקופה מתום שנת המס ועד ליום התשלום בפועל.