מדריך היערכות במסים

6.1.4 דיווח ומועד התשלום

על-פי התקנות, חבר-בני-אדם שהוציא הוצאות עודפות, יגיש לפקיד השומה עד ה- 15 לכל חודש דין וחשבון בטופס 1235 על ההוצאות העודפות שהוציא בחודש הקודם, וישלם לו באותו מועד את המקדמה.

דו"ח זה הינו חלק מהותי מחובת תשלום המקדמות בשל הוצאות עודפות, ואין להתייחס לשום תשלום כמקדמות בשל הוצאות עודפות, אלא אם צוין בטופס כי שולם כמקדמות בגין הוצאות עודפות.

אם לא שילם הנישום או לא הגיש את הדו"ח הנ"ל או כאשר יש לפקיד השומה טעמים סבירים להניח שהדו"ח אינו נכון, רשאי פקיד השומה לשום את סכום המקדמה לפי מיטב שפיטתו. דין שומה לפי סעיף זה כדין שומה לפי סעיף 145 לפקודה. שומה זו אינה פוטרת חבר בני-אדם מכל אחריות אחרת לפי הפקודה.

בתיקון 118 לפקודה נקבע, כי חבר בני-אדם, שלא חל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, יהא זכאי לקזז ממקדמותיו הרגילות (לפי סעיף 175 לפקודה) את סכום המקדמה ששולמה באותה שנת מס בשל

הוצאות עודפות (תיקון סעיף 177 לפקודה). הואיל וממילא המקדמה בשל הוצאה עודפת מקוזזת כנגד חוב המס לאותה שנת מס (והיתרה בשנות המס הבאות), נקבע בתיקון, שהמקדמה בשל הוצאות עודפות תיחשב תשלום על חשבון המקדמה הרגילה. כמו כן נקבע, כי בנוסף לדיווח השוטף על המקדמות בשל ההוצאות העודפות, קיימת החובה להגיש דו"ח שנתי המפרט ומסכם את כלל ההוצאות העודפות שהוציא חבר בני-אדם באותה שנה.

כמו כן, החל מדוחות המס לשנת 2009 יש לצרף טופס הצהרה (1227) בענין מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו, שקוזזו ויתרה שטרם קוזזה מהמס. הנתונים בהצהרה ישמשו בסיס לקביעת סכום המקדמות בשל הוצאות עודפות הניתן לקזז כנגד המס החל על הכנסותיו החייבות של חבר בני-אדם. יודגש, כי אי מילוי ההצהרה פירושו שאין לחבר בני-אדם מקדמות בשל הוצאות עודפות ששולמו על ידו וטרם קוזזו מהמס עד ליום 31 בדצמבר לשנת המס שקדמה לשנת הדוח.