מדריך היערכות במסים

6.1.1 כללי       

הוצאה עודפת הינה סכום שהוציא נישום ושאינו מותר בניכוי לפי אחד מאלה:

  • (א)       הוצאות החורגות מהוראות התקנות שהותקנו מכוח סעיף 31 לפקודת מס הכנסה, שהינן:
  • (1)            תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות").
  • (2)            קביעת מס-הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983.
  • (3)            תקנות מס-הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.
  • (ב)   הוצאות שסעיף 32(11) חל עליהן. הוצאות שהוציא מעביד לטובת עובדיו שלא ניתן לייחסן לעובד מסוים.
  • (ג)        היטל לפי פרק ו' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989.

בע"א 239/88 אברהם רובינשטיין ושות' הסביר בית המשפט, כי אין להבחין בין הוצאות שאינן מותרות בניכוי שהוצאו בפועל לבין הוצאות – כמו פחת – שלא הוצאו בפועל, אך אינן מותרות כהוצאה. אלה אף אלה הן הוצאות שהמחוקק שלל את הזכות לנכותן ואף חייב את הנושא בהן במקדמות בשל הוצאות עודפות.