מדריך היערכות במסים

5.13.1 חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת השעה), התשע"ח-2018

ביום 18 במרץ 2018 פורסם ברשומות חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת השעה), התשע"ח-2018 (להלן: "חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה").

החוק בנוסחו קובע כי חברה או שותפות, תהא זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, וזאת בשנה בה בוצעה ההנפקה.

תחולתו של החוק האמור הינה רטרואקטיבית ונקבעה ליום 1 בינואר 2018, קרי, חלה על ההנפקות שבוצעו בשנת 2018. הוראות החוק יעמדו בתוקפן עד ליום 31 בדצמבר 2020, אך שר האוצר,

באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להאריכן בצו.