מדריך היערכות במסים

 

4.3.5 משיכה שהושבה, תחשב כמשיכה שלא הושבה, באם התקיימו הבאים:

4.3.5.1 כספים שהושבו עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו חד פעמית והוחזרו בתוך 60 יום.

4.3.5.2 נכס שהועמד לרשות בעל מניות מהותי והושב עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד בו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.

4.3.5.3 יתרת זכות שנוכתה מהכנסה כאמור בסעיף 4.3.3.1.1 ו- 4.3.3.2.1 לעיל ונפרעה בתוך 18 חודשים מהיום שנוכתה, יראו אותה, עד גובה הסכום שנפרע, כאילו לא נוכתה.

לעניין זה, "יתרת זכות" – יתרה הניתנת לקיזוז על פי דין, לרבות שטר הון שהונפק לתקופה של עד חמש שנים.