מדריך היערכות במסים

 

4.3      סעיף 3(ט1) לפקודה – מיסוי משיכת כספים מחברה או שימוש בנכסי החברה על ידי "בעל מניות מהותי"

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018 אשר כלל, בין היתר, את הוספת סעיף 3(ט1) לפקודה. סעיף 3(ט1) לפקודה קובע כללים והוראות ביחס למיסוי משיכת כספים מחברה או שימוש בנכסי החברה על ידי "בעל מניות מהותי". בהתאם להוראות הסעיף, וכפי שיובהר להלן, יראו משיכה של כספים בידי בעל מניות מהותי או קרובו או העמדת נכס של חברה לשימוש של אותו יחיד או קרובו, כהכנסה עליה הוא נדרש לשלם מס. זאת, גם באם המשיכה סווגה כמתן הלוואה, כמתן בטוחה או כל חוב אחר לרבות ניירות ערך ופיקדונות.        

לעניין זה –

"בעל מניות מהותי", בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה, הינו מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין,לבדו או יחד עם אחד, ב-10% לפחות מכל סוג של אמצעי שליטה בחברה.

"קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

"נכס" – כל אחד מאלה:

  • דירה, אשר עיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, ולרבות תכולתה;
  • חפצי אומנות או תכשיטים;
  • כלי טיס וכלי שיט אשר עיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי;
  • נכס אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת לעניין זה בצו;

""דירה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973".

חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 מגדיר את המונח "דירה" – "חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר."