מדריך היערכות במסים

3.10   חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016 –  תיקון 232 לפקודה

ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם חוק התכנית הכלכלית  אשר מתייחס, בין היתר, לפיצוויי פיטורים.

להלן עיקרי חוק התכנית הכלכלית בכל הקשור לפיצויי פיטורים.

  1. מיסוי עובד על הפקדות של המעסיק למרכיב פיצויי פיטורים על משכורת הגבוה מ- 39,300 ש"ח (נכון לשנת 2023)- הוסף תיקון בסעיף 3(ה3) לפקודה, לפיו תחול תקרה ביחס למתן הטבת המס בשל הפקדת מעסיק לפיצויי פיטורים, כך שעובדים אשר השכר המבוטח שלהם גבוה מ"תקרת הפיצויים" המוגדרת כמשכורת העובד ביום ההפקדה או 39,300 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2023), לפי הנמוך, ישלמו מס הכנסה על הפרשת המעסיק בעד שכר מבוטח שעולה על תקרת הפיצויים, בהתאם לשיעור המס השולי שלהם. יודגש, כי המס יופחת מהשכר נטו של העובד ולא מכספי החיסכון שהופקדו עבורו לחיסכון פנסיוני.
  2. פטור בעת משיכה לגבי סכומים שחוייבו במס בעת ההפקדה – תוקן סעיף 9(7א) לפקודה ונקבע כי סכומים שהוו כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה למרכיב פיצויי הפיטורים, יהיו פטורים במועד משיכת הסכומים כמענק הון עקב פרישה, ולבד שנמשכו במועד הפרישה או לאחריו. יודגש, כי פטור זה לא יחול על ריבית ורווחים אחרים שנצברו על הסכומים האמורים במועד משיכת המענק, עליהם יוטל מס בשיעור הקבוע בסעיף 125ג(ג) לפקודה.

כמו כן, תוקן סעיף 9א לפקודה ונקבע כי סכומים ששולמו על ידי מעסיקיו של עובד, בעבור העובד, למרכיב הפיצויים, אשר ראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה, יוגדרו כתשלומים פטורים לעניין סעיף 9א לפקודה. הגדרתם של הסכומים האמורים כתשלומים פטורים כאמור, ובכפוף למילוי התנאים הנוספים הקבועים בסעיף 9א לפקודה, מזכה את העובד בפטור ממס על חלק הקצבה הנובע מאותם סכומים, לרבות חלק הקצבה הנוסעת מריבית ורווחים אחרים שנצברו על סכומים אלה.

  1. כספים שנותרו בקופה בעת סיום יחסי עובד מעביד – עובדים שפרשו ועומדים לזכותם במרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה סכומים שהפקיד אותו מעסיק בעבורם, אשר אינם עולים על 392,770 ש"ח (נכון לשנת 2023) או על תקרת הפיצויים כהכגדרתה בסעיף 3(ה3)(2) לפקודה לכל שנת עבודה – לפי הגבוה, כך שסיום יחסי העבודה לא יוביל לאירוע מס, אלא אם כן ביקש העובד אחרת.