מדריך היערכות במסים

3.7.1    פטור ממס למענק הון שנתקבל עקב פרישה

מענק הון שנתקבל עקב פרישה יהיה פטור ממס, מכוח סעיף 9(7א)(א) לפקודה, עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה. עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי הנציב לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה.

יחד עם האמור לעיל נקבע, כי בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור על 13,310 ש"ח (נכון לשנת 2023) לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה (להלן: "תקרה פטורה ממס").

הגדלת תקרת הפטור

לנציב סמכות להגדיל את סכום הפטור מעל לסכום המתקבל מהכפלת המשכורת החודשית האחרונה במספר שנות העבודה. מכוח סמכות זו, קבע הנציב כי עובד שאין לו זכויות לפנסיה מקיפה או ביטוח גמלה יהא זכאי לפטור עד לשיעור של 150% ממשכורתו החודשית האחרונה, אך לא יותר מתקרת הפטור האמורה.

בצו הרחבה לעניין פנסיית חובה שנחתם על ידי שר התמ"ת ותחילתו מיום 1 בינואר 2008, מחוייב כל מעביד בהפרשה לקצבה לעובד. בשל כך הוציאה רשות המסים הנחיה לפקידי השומה כי הגדלת הפטור כאמור בסמכות המנהל ובאישור פקיד השומה לשיעור של עד 150% מגובה המשכורת החודשית תעשה באופן אוטומטי לכל מי שפרש אך לא יותר מתקרת הפטור האמורה.

תוקף הנחיית רשות המסים הינה לגבי מי שפרש מיום 25 ביולי 2010 ואילך.

בקשות לפטור לסכום העולה על 150%, תועברנה לנציבות מס הכנסה מחלקת קופות הגמל.

 פיצויי פיטורין לעובד שהוא בעל שליטה בחברה

להלן טבלה המתארת את השלכות המס (היבט החברה והיבט העובד), כאשר מדובר בפיצויי פיטורין לעובד שהוא בעל שליטה:

 

תקופת העבודה

עד תקרה פטורה ממס לפי סעיף 9(7א)

מעל התקרה
הפטורה ממס

חברה משפחתית(***)
(ללא תלות בתקרה)

מעביד (חברה)

עובד שהוא בעל שליטה

מעביד (חברה)

עובד שהוא בעל שליטה

מעביד (חברה משפחתית)

עובד שהוא בעל שליטה

מתחילת עבודה ועד תום שנת המס 1975:

הוצאה
לא מוכרת

הכנסה פטורה

הוצאה מוכרת (**)

הכנסה חייבת

הוצאה
לא מוכרת

(סעיף
64א(3)

הכנסה פטורה

(סעיף
64א(3) לפקודה)

החל משנת המס 1976 או תחילת העבודה, לפי המאוחר, ועד תום תקופת העבודה:

הוצאה מוכרת (*)

(*)    בהתאם להוראות סעיף 32(9) לפקודה, החל משנת 1976 המעביד רשאי לנכות כהוצאה סכומים שהפקיד בשנת המס בקופת גמל על חשבון פיצויי פרישה בעבור עובד בעל שליטה, עד לתקרה כוללת של13,310 ש"ח (נכון לשנת 2023). לעניין זה, תשלומים בגין חודש דצמבר שישולמו לקופת הגמל תוך חודש מתום שנת המס יראו אותם כאילו שולמו בשנת המס על פי סעיף 18(א) לפקודה. ראה הרחבה בסעיף 3.12 בפרק זה.

(**)  פיצויי פרישה, העולים על התקרה הנ"ל, שישלם המעביד לעובד בעל שליטה במישרין (שלא בדרך של הפקדה בקופת גמל) בעת פרישה, יותרו בניכוי כהוצאה למעביד.

(***) יצויין כי לא נקבעה הוראה בחוק בדבר ניכוי מענק פרישה שמשלמת חברה שקופה, כמשמעותה בסעיף 64א1 לפקודה, לבעלי מניותיה כהוצאה ובדבר הכללתו בהכנסתם החייבת. עם זאת, יתכן שהדבר יוסדר בתקנות שעתידות להיות מותקנות בנוגע לחברה שקופה (מעמד החברה המשפחתית יבוטל עם כניסת התקנות אלו לתוקף).