מדריך היערכות במסים

3.6.1    הפקדות לקרן השתלמות לעצמאי

בתיקון מס' 231 לפקודה תוקן סעיף 17(5א) לפקודה, ונקבע, כי סכומים ששילם יחיד לקרן השתלמות לעצמאים, יותרו לו בניכוי כהוצאה, אך סכום ההוצאה לא יעלה על 4.5% מהכנסתו הקובעת. טרם התיקון, על מנת להכיר כהוצאה כאמור, היתה חובת "השתתפות עצמית", סכום שחובה היה לשלם ולא הוכר כהוצאה בשיעור של 2.5% מההכנסה הקובעת.

לעניין זה –

"הכנסה קובעת" הוגדרה כדלקמן: "הכנסתו החייבת של היחיד מעסק או ממשלח יד, לפני הניכוי לפי פסקה זו, ועד לסכום של 283,905 שקלים חדשים בשנה (נכון לשנת 2023)".

"קרן השתלמות לעצמאים" – קרן השתלמות המיועדת ליחיד שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד.

 

פרטים

שנת המס
2023

תקרת הסכום

המוכר כהוצאה

שיעור מההכנסה הקובעת

4.5%

תקרה בש"ח 2023

12,776

 

יצויין כי בעת משיכה כדין מקרן השתלמות, העצמאי יהא פטור ממס רק בגין הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב"הפקדה מוטבת", שהינה הפקדה עד סך של 12,776 ש"ח לשנה (נכון לשנת המס 2023) לפי סעיף 9(16ב) לפקודה.