מדריך היערכות במסים

3.4     זיכויים בשל הפקדות לקופות גמל – סעיף 45א לפקודה

ככלל, בגין תשלומים לביטוח חיים ולקופת גמל שיעור הזיכוי הוא 25% או 35% כמפורט להלן:

(א)   יחיד יזוכה ממס ב-25% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו, בשנת המס לביטוח חייו או חיי בן זוגו בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל;       

(ב)   יחיד יזוכה ממס ב-35% מן הסכומים ששילמו הוא או בן זוגו, בשנת המס לקופת גמל לקיצבה, או ששילמו כאמור למדינה, לרשות מקומית או לגוף אחר שקבע שר האוצר לשם שמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו או ששילמו כאמור לביטוח קצבת שאירים;

(ב1) עמית מוטב יזוכה ממס כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם בשל סכומים ששילם לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוח, לקופת גמל לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, בכפוף לתנאים האמורים באותם סעיפים קטנים, לפי הענין, ובלבד שגילו של אותו ילד, בשנת המס, היה 18 שנים ומעלה;

(ג)        בסעיף זה –

"ביטוח חיים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים;

"ביטוח קצבת שאירים" – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב החיסכון, הכולל תשלומי פנסיה לשאירים;

"הכנסה מבוטחת", "הכנסה מזכה" ו"עמית מוטב" – כהגדרתם בסעיף 47 לפקודה.