מדריך היערכות במסים

3.2     הגדרות ומונחים שנוספו / שונו בתיקונים מס' 152, 153, 163, 173 ו- 190 לפקודה

  1. "עמית מוטב" – יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס.
  2. "הכנסה מזכה" – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד, לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47(א), כמפורט להלן, לפי הענין:

(1)   לגבי יחיד שהיתה לו רק הכנסת עבודה – עד לסכום של 112,800 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2023);

(2)   לגבי יחיד שלא היתה לו הכנסת עבודה – עד לסכום של 159,600 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2023);

(3)   לגבי יחיד שהיו לו הכנסת עבודה והכנסה שאינה הכנסת עבודה, בשל הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה (1) ובשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה – עד לסכום האמור בפסקה (2) בניכוי הכנסת העבודה שלו, או בניכוי הסכום האמור בפסקה (1), לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שתובא בחשבון, תחילה, הכנסת העבודה שלו.

  1. "הכנסה לעמית עצמאי" – סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א עד לסכום של 112,800 שקלים חדשים לשנה (נכון לשנת 2023), בניכוי הכנסתו המבוטחת.
  2. "הכנסה מבוטחת" – הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.
  3. "הכנסה נוספת" – הסכום הנמוך מבין אלה:

(1)   סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה; (סך של 23,500 ש"ח לחודש נכון לשנת 2023);

(2)   סך כל הכנסתו החייבת של יחיד לפני הניכוי על פי סעיף זה ועל פי סעיף 47א עד לסכום השווה לשתי פעמים וחצי הסכום האמור בפסקה (1) להגדרה "הכנסה מזכה" לשנה, קרי 112,800, ש"ח (נכון לשנת 2023) בניכוי הכנסתו המבוטחת או הסכום האמור בפסקה (1) לאותה הגדרה, (282,000 ש"ח נכון לשנת 2023) לפי הגבוה מביניהם.

  1. "השכר הממוצע במשק" – כהגדרתו בסעיף 3(ה3)(2).