מדריך היערכות במסים

3.11   תשלומי השלמה בלתי קבועים ופיגורים

סעיף 17(5) לפקודה מסמיך את נציב מס הכנסה להתיר בניכוי תשלומים בלתי סדירים (קרי, "תשלומי השלמה בלתי קבועים" ו"תשלומי פיגורים") בתנאים שיקבע. הנציב קבע, כי תשלומים בלתי סדירים כאמור יותרו בניכוי במשך 3 שנים או על פי שיעור של 20% מסכום היעודה (סכום הצבירה בקופת הגמל), לפי הגבוה מבין השניים.

יודגש, כי הכללים להתרת תשלומים בלתי-סדירים מתייחסים אך ורק לתשלומים לקופות גמל לפיצויים ולמרכיב הפיצויים בקופות גמל לקיצבה.

בקשות להתרת תשלומים בלתי סדירים בניכוי יופנו לנציבות באמצעות קופות הגמל לא יאוחר מתשעים יום מיום התשלום לקופת הגמל. אישורים על התרת ההוצאה בניכוי יועברו למעבידים, לפקידי השומה ולקופות הגמל המתאימות.

תשלומי השלמה בלתי קבועים ופיגורים עבור חברים "בעלי שליטה" יותרו בניכוי על פי הכללים דלעיל, ובלבד שהסכום המותר בניכוי יחושב בגין תקופת התחייבות החל מ-1 באפריל 1976 ואילך.