מדריך היערכות במסים

26.8 החלטת מיסוי : 6369/16 הנושא: החבות במע"מ של תקבולים שמקבלת חברת ליסינג מהלקוח במקרה של אובדן מוחלט או גניבת רכב החלטת מיסוי בהסכם

העובדות: חברת ליסינג ("החברה") אשר מתקשרת בהסכמים לחכירת כלי רכב, קובעת בהסכמיה מול הלקוח כי הוא יחכור את הרכב לתקופה מסוימת בתמורה לתשלומים חודשיים ובנוסף ניתנת לו אופציה לרכישת הרכב בתום תקופת החכירה. כמו כן, נקבע בהסכמים, כי הוצאות האחזקה, הטיפולים והביטוח הינן באחריות החוכר ועל חשבונו.

החוכר נדרש לבטח את הרכב בעצמו ועל חשבונו, ולשעבד את פוליסת הביטוח לחברה. בהתאם להסכם ולמפורט בתנאי הפוליסה, תגמולי הביטוח אם יגיע, ישולמו לחברה.

בהמשך למפורט מעלה, אחד הלקוחות עבר תאונה ורכבו הוכרז כ"אובדן מוחלט" ("התאונה"). בהתאם להסכם בעקבות התאונה, החברה חייבה את הלקוח ביתרת התשלומים, לרבות תשלום האופציה, וחייבה אותו גם במע"מ בגין הסכומים הנ"ל.

מתשלומי הביטוח, שהועברו על-ידי חברת הביטוח, נוכה סכום מע"מ )החברה קבלה את הסכום מחברת הביטוח ללא סכום המע"מ הרלוונטי(, בעוד שהחוכר חויב בתשלום מע"מ על-ידי החברה.

הבקשה: עמדת רשות המיסים בנוגע לחבות במע"מ בשל התקבולים שמקבלת החברה במקרה של אובדן מוחלט או גניבה.

תמצית הסדר המס ותנאיו: החכרת הרכב על פי חוק מס ערך מוסף היא בגדר "מכר" של "נכס" ("מקחו אגב שכירות") עלי-ידי עוסק במהלך עסקו (החברה) ולכן עסקת הליסינג חייבת במע"מ.

נקבע, כי התקבול שמקבלת החברה מהחוכר או מחברת הביטוח מתוקף פוליסת הביטוח שרכש החוכר מהווה תמורה מוסכמת כחלק ממערכת היחסים החוזית שבין החברה לחוכר. אין מדובר בפיצוי נזיקי אלא בתשלום כחלק מהתמורה המוסכמת, במסגרת עסקה רצונית, בין החברה לחוכר. העובדה כי תשלום התמורה מתבצע באמצעות כספי הביטוח המתקבלים מחברת ביטוח בה ביטח החוכר את הרכב אינה משנה את אופייה של התמורה. אשר על כן חייבת היא במע"מ.