מדריך היערכות במסים

26.16 השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על-ידי המדינה:

ביום 15 באוגוסט, 2022 פרסמה רשות המיסים הנחיות לפעולה ביחס למלכ"רים המשתתפים במכרזים שפורסמו על-ידי המדינה לרבות גופים המנויים בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 (להלן: "החוזר").

החוזר פורסם בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון ב-עע"מ 6466/19 (להלן: "פסק הדין") בו נדונה בין היתר שאלת הסיווג לצורך חוק מע"מ של פעילות מלכ"ר במתן שירות במסגרת מכרז שפורסם על-ידי משרד הביטחון. בפסק הדין קבע בית המשפט העליון כי על מלכ"ר המציע מועמדותו למתן שירותים במסגרת מכרז להצטייד באישור מאת רשות המיסים לצורך סיווג פעילותו לצורכי חוק מע"מ במסגרת המכרז כמלכ"ר. ובלשון פסק הדין:
"רשויות המס אינן צד לדיון, ודומה כי המשמעות האופרטיבית של המצאת אישורן לעניין הפטור לא התבררה בפנינו עד תום. עם זאת, לאחר ששקלנו את הנתונים כפי שהוצגו לנו על-ידי הצדדים, אנו סבורים כי הדרך שהתווה בית המשפט המחוזי אמורה להיות דרך המלך, וככלל, על מלכ"ר שמגיש הצעה להצטייד מראש באישור מרשויות המס. עם זאת, וכחריג, ועדת המכרזים תהא רשאית להמיר דרישה זו בהמצאת אישור של עורך דין או רואה חשבון חיצוני בעל התמחות בנדון, במקרים שבהם יצרף המציע להצעתו פנייה לרשות המיסים שנעשתה מבעוד מועד ולא יאוחר מ- 45 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז."