מדריך היערכות במסים

26.15החלטת מיסוי 3109/20, החבות במס בגין הוצאות מימון הערבות להבטחת השקעות של רוכשי דירות:

בכפוף לנסיבות החלטת המיסוי נקבע כי הוצאות עלויות מימון הערבות המשולמות על-ידי החברה מחשבון הליווי – לא יהוו חלק ממחיר העסקה של מכירת הדירה החייבות במע"מ.