מדריך היערכות במסים

26.14 החלטת מיסוי 0599/19, רכישת מניות באשראי:

החלטה שלא בהסכם. עמדת מע"מ היא כי מדובר בשתי עסקאות. האחת, מכירת המניות – שאינה חייבת במע"מ שכן מניות מועטו מהגדרת "טובין" שבחוק מע"מ (מניות שאינן של איגוד מקרקעין), והשנייה, העמדת הלוואה – כך שהריבית חייבת במע"מ. הואיל וכספי ההלוואה שימשו לרכישת מניות, הרי שהמע"מ בגין הריבית אינו ניתן לניכוי כ"מס תשומות".