מדריך היערכות במסים

24.4.26 מימוש ניירות ערך ואופציות לעובדים

הרפורמה במס שינתה את כללי החיוב במס של הכנסות ממימוש מניות ואופציות לעובדים בהקצאות חדשות שמבוצעות החל מיום 1 בינואר 2003. בחירה של מסלול מיסוי שיחול על תוכנית ההקצאה – מסלול הכנסת עבודה או מסלול רווח הון – משפיעה על החבות בדמי ביטוח ועל הזכאות לגמלאות בשל הכנסה זו (סעיף 345א לחוק הביטוח הלאומי).

להלן שני פסקי דין בעניין הכנסה מאופציות במסגרת סעיף 102 לפקודה הקודמות לרפורמה במס:

בפסק דין בנק המזרחי ובנק טפחות נגד המוסד לביטוח לאומי (בל 010133/06, בל 10134/06) מיום 11 במאי 2008, בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, נקבעה עמדה לעניין סעיף 102 לפקודה. את בנק המזרחי ובנק טפחות ייצגו עורכי הדין עמנואל גבאי ואליעזר צוקרמן.

כב' השופט אייל אברהמי קבע חד משמעית כי הכנסת עובדי הבנק מההטבה שניתנה להם במסגרת ההפרטה של הבנק ובמסגרת סעיף 102 לפקודה, בנוסחו לפני הרפורמה במס, "אינה הכנסת עבודה, כי אם רווח הון, הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. מועד המיסוי הינו המועד בו מסתיימת תקופת חסימת המניות, היינו תקופת ההפקדה בידי הנאמן".

בבית המשפט העליון ניתן פסק דין (ע"א 6161/05) חגי כץ נגד פ"ש ת"א 3, שקבע את ההלכה כי הרווח שנקבע לעובד ממימוש אופציות ומניות שהוקצו לפני ינואר 2003 לפי סעיף 102 לפקודה – הוא רווח הון.

ביום 12.6.2018 קיבל בית הדין הארצי באופן חלקי (ב"ל 3393-10-14) את ערעור המוסד לביטוח לאומי על החלטת בית הדין האזורי לעבודה (ב"ל 44372-09-11) בעניין חברת אורמת מערכות מידע.

חברת אורמת מערכות בע"מ ביקשה להשיב לה את דמי הביטוח ששילמה בגין מימוש מניות עובדים לפי סעיף 102 הישן לפקודת מס הכנסה, רטרואקטיבית גם לתקופה שקדמה לפסיקת בית המשפט העליון בעניין לפיד וכץ מיום 31.12.2008, בניכוי גמלאות מחליפות שכר. זאת, לאור הכלל שקבע בית המשפט העליון, כי הלכה חדשה חלה גם רטרואקטיבית.

נפסק כי אורמת זכאית להשבת דמי הביטוח בניכוי גמלאות מחליפות שכר החל מהמועד שבו ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין חגי כץ (22.3.2005) ולא קודם, כי מנקודת הזמן הזו לא קם למוסד לביטוח לאומי אינטרס הסתמכות הגנה ראוי.