מדריך היערכות במסים

23.6.4 החלטת מיסוי 3006/19 – החלטה בדבר קביעת מחיר השוק בגין עסקת מתן שירותים מחברה ישראלית

  1. עובדות:

(א)  חברה זרה העוסקת בפעילות ציבורית ומוחזקת ע"י תושבים זרים, פטורה ממס במדינת תושבותה (להלן: "הישות הזרה").

(ב)     הישות הזרה הקימה חברה ישראלית שתספק לה שירותים כגון פרסום, ארגון כנסים וכיוצ"ב (להלן: "החברה הישראלית").

  1. הבקשה:

 קביעת מחיר ההעברה בגין מתן השירותים בין החברה הישראלית לישות הזרה (להלן: "הסדר המס").

  1. החלטה:

(א)   שיטת מחירי העברה שנבחרה היא שיטת שיעור הרווחיות בהתאם לתקנה 2(א)(2)(א) לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 ושיעור הרווח התפעולי שנקבע הינו 10% מסך כל ההוצאות הישירות והעקיפות.

(ב)   לעניין זה, "הרווח התפעולי" משמעו כפי שנקוב בדוחחות החשבונאיים של החברה ולפני התאמת ההוצאות כנדרש בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

(ג)    לחברה לא ייווצרו הוצאות מימון מעל 10% מסך הרווח התפעולי על פני תקופת האישור.