מדריך היערכות במסים

23.5.1  חובת דיווח מצומצמת – טופס 1385 וטופס 1485

בהתאם לתקנה 5 לתקנות על הנישום לדווח במסגרת הגשת הדוח השנתי על ביצוע עסקה בין לאומית, בגין מחירה ותנאיה והאם הם נעשו בתנאי שוק.

יצוין כי חובת הדיווח בהתאם לתקנות עומדת במנותק מתנאי סעיף 85א לפקודה, קרי די בכך שנעשתה עסקה בינלאומית, בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, על מנת שתקום חובת הדיווח, גם אם במסגרת עסקה זו לא הופקו "פחות רווחים" מאשר בין צדדים שאינם קשורים.

ביום 17 לאוקטובר 2007 פורסם טופס 1385 "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה" ("טופס 1385"). טופס 1385 מהווה נספח לדוח השנתי.

ביום 22 באוקטובר 2007 פרסמה רשות המסים הבהרה לפיה טופס 1385 יהווה חלק מהדוח השנתי המוגש לרשות המסים החל משנת המס 2007 ואילך.

על פי חוזר מס הכנסה, על הדיווח בדוח השנתי לכלול את הנתונים הבאים:

א.         שמות ומקום מושב הצדדים הקשורים עימם נעשו עסקאות בין לאומיות בשנת המס.

ב.          מהות/ סוג העסקה. לדוגמה, עסקת מכר מחשבים, מתן שרותי שיווק.

ג.               מחיר העסקה.

ד.          הצהרת מנהלי החברה כי העסקאות הבין לאומיות נעשו במחיר שוק בצרוף חתימתם.

ה.         ציון האם העסקה הבין לאומית הנה עסקה חד פעמית (באישור פקיד השומה).

הנחיות חדשות למילוי טופס 1385 – הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה

בחודש דצמבר 2009 פרסמה רשות המסים הנחיות חדשות למילוי טופס 1385 – הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה.

להלן יובאו ההנחיות החדשות:

  1. מספר עסקה – יש למלא עבור כל עסקה עם צד קשור טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות בנפרד.
  2. תיאור העסקה – יש לפרט את תחום הפעילות לדוגמה: ייצור, שיווק, מכירה, הפצה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ומתן שירותים ובנוסף, במקרים של מכירה/ קנייה של טובין או מתן/ קבלה של שירותים יש לפרט את סוג הנכס או השירות לפי העניין.
  3. פרטי הצד הקשור לעסקה – יש למלא את שם פרטי הצד הקשור לעסקה ואת מספר הרישום בחו"ל כפי שמופיע במסמכי ההתאגדות שלו.
  4. סך מחיר העסקה – יש לפרט את השיטה אשר נבחרה ומהי התמורה הכספית הכוללת בין הצדדים הקשורים בגין העסקה.

בהתאם לאמור בסעיף 4 להנחיות נוספה החובה "לפרט את השיטה אשר נבחרה". "השיטה" הינה ככל הנראה הפנייה לתקנות, הקובעות כי חקר תנאי שוק ייערך לפי אחת השיטות המפורטות בהן (שיטת השוואת המחיר, שיטת השוואת שיעור הרווחיות, שיטת חלוקת הרווח

ועוד). מאחר ובחירת השיטה המתאימה ביותר הינה תוצאה של עריכת "חקר תנאי שוק", ניתן להסיק מכך כי עמדת רשות המסים יכולה להיות  כי יש להכין דוח מחירי העברה מבעוד מועד טרם חתימה על טופס 1385 בהתאם לתקנות, ולא בתוך 60 ימים מיום בקשת פקיד השומה, כקבוע בתקנות.

הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות – טופס 1485

נישום הטוען לעמידה בתנאי סעיף 85א(ו) בקשר להלוואה בינלאומית, היינו בקשר לשטר הון, יצרף לדו"ח השנתי שיגיש, את טופס 1485 בגין כל שטר הון שכזה. בטופס, נדרש למסור פרטים שונים על אודות שטר ההון.

מובהר, כי ללא צירוף הטופס נלווה, יש לדווח על הכנסות מריבית בגובה שווי השוק בגין ההלוואות.

בשנת פורסמו טפסים עדכניים וחדשים בתחום מחירי העברה

החל משנת 2022 עודכנו טפסי מחירי העברה:

  • טופס 1385 מעודכן – כולל בתוכו סעיף חדש השואל האם יש בידי הנישום דו"ח חקר מחירי העברה בעת הגשת דוח המס.

השאלה מפנה באופן כללי לסעיף 5 לתקנות, ללא הבחנה בין Local file ל- master file – אם כי לצורך טופס 1385, נראה לי שהכוונה הינה ל local file.

  • טופס 1585 חדש – הטופס נועד לצורך בחינת חובות הכנת דו"ח MASTER FILE (סקירה של הקבוצה הרב-לאומית) או CBCr על ידי כך שהוא הוא מבקש פרטים על החברה ועל הקבוצה בינלאומית, לרבות היקף מחזורי המכירות שלהם.