מדריך היערכות במסים

 23.5   חובת הדיווח

הוראות סעיף 85א לפקודה והתקנות קובעים שתי חובות דיווח כדלקמן