מדריך היערכות במסים

23.2.2    קווים מנחים (Guidelines) לשנת 2017:

בחודש יולי 2017, פרסם ארגון ה-OECD את גרסת 2017 שלTransfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (פרסום של ארגון ה-OECD הכולל קווים מנחים בתחום מחירי העברה לתאגידים הפועלים בסביבה הגלובלית).

הפרסום הנ"ל (בגרסת 2017), מחזק ומבסס את השינויים הנובעים מהפעילות העקבית של ארגון ה-OECD ו-20 המדינות המפותחות (G20) במסגרת זו.

במרכזה של גרסת 2017 של הפרסום לעיל, הם השינויים שהוכנסו בתכניות פעולה 8 – 10 (Actions 8 – 10), שכותרתם Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation וכן השינויים שהוכנסו במסגרת תכנית פעולה 13 (Action 13), שכותרתהTransfer Pricing Documentation (master and local file) and Country-by-Country ("CBC") Reporting. הפרקים בהם הוכנסו השינויים המשמעותיים ביותר עסקו בעקרון מחיר השוק The Arm's Length)), שיטות לביצוע עבודת מחירי העברה (חקר שוק), תיעוד במחירי העברה, ריבית "חוף מבטחים" (Safe Harbor Interest), נכסים בלתי מוחשיים, אספקת שירותים בינחברתיים ואופן העמסת עלויות.

כאמור לעיל, תכנית פעולה 13 (Action 13), מהווה אחת מאבני הדרך החשובות של פעילות ה-OECD BEPS, וזאת בכך שניתן בה דגש על התיעוד הנדרש במחירי העברה, ובמיוחד על דיווח CBC (דו"ח רב-לאומי).

דרישות התיעוד המומלצות בהתייחס לתכנית פעולה 13, כוללות את חובתם של תאגידים הפועלים בסביבה גלובלית, למסור לרשויות המס הרלוונטיות דיווח מפורט הכולל את הבאים: דו"ח מקומי, דו"ח מאסטר ודו"ח רב-לאומי.

בדו"ח המקומי נדרש לכלול פרטים ותיאור של הישויות המקומיות באותה מדינה, פירוט עסקאות בינלאומיות עם צדדים קשורים, פירוט סכומי העסקאות ומידע השוואתי לגבי העסקאות, וגם הסבר מפורט לגבי שיטת מחירי העברה שנבחרה למדידה.

דו"ח המאסטר יהווה דו"ח מפורט ומקיף, אשר נדרש לכלול בו מידע על פעילות התאגיד בסביבה הבינלאומית, מוצרי מפתח, נכסים בלתי מוחשיים, הפונקציות שממלא במסגרת פעילותו, סיכונים עסקיים, נכסים שבהחזקתו וכן הסדרים מימוניים וכספיים.

הדוח המקומי יוגש על ידי כל חברה לרשות המסים במדינה שלה ואילו דוח המאסטר יוגש על ידי החברה האם. הגשתם היא דרישת חובה.

הדוח הרב-לאומי מהווה תוספת לשני הדוחות המצוינים לעיל, אשר הגשתו נדרשת מחברות, הפועלות במסגרת של קבוצת חברות שהכנסותיה גבוהות מ-750 מיליון אירו בשנה. הדוח יכלול מידע בקשר לתוצאות העסקיות (הכנסות, רווח לפני מסים, מסים ששולמו, ערך נכסי התאגיד נטו ומספר עובדי התאגיד), המפולח לפי הטריטוריות בהן פועל התאגיד.

הדו"ח הרב-לאומי יוגש לרשות המס במדינת תושבותה של 'החברה האם הסופית'.

החובה להגשת הדו"ח הרב-לאומי בתחולה משנת 2016 ואילך ויש להגישו בפועל לא יאוחר משנה מתום שנת המס הרלוונטית, אליה מתייחס דו"ח כאמור.

רשויות המס הרלוונטיות יעבירו וישתפו מידע מתוך הדו"ח הרב-לאומי (והפרטים והמידע הכלול בו), בין האחת לשנייה על בסיסן של אמנות לחילופי מידע.  

במטרה לסייע בהטמעתו של הדו"ח הרב-לאומי ובמטרה להקל על עריכתו, פרסם ה-OECD את ה-Country-by-Country Reporting Implementation Package.

הפרסום מופנה למדינות השונות וכולל את הצעדים הנדרשים על מנת שניתן יהיה להוציא לפועל את הוראותיה של הנחיית פעולה 13, כדלקמן:

  • אמנות מולטילטרליות בקשר לסיוע מנהלי בענייני מס.
  • אמנות מס בילטרליות.
  • הסכמי חילופי מידע.

ביום 12.05.2016, חתם מנהל רשות המסים על הסכם רשויות מוסמכות לחילופי מידע אוטומטי בנוגע ליישום דיווח של קבוצות רב לאומיות על ידי הגשת דיווח שנתי על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית (CBC MCAA).