מדריך היערכות במסים

22.13 תשלום המס, דיווח וגבייה

א.    הוראות כל דין לעניין תשלום המס, דיווח, גבייה ועונשין יחולו על הנאמן בשל הכנסת הנאמן ובשל נכסי הנאמן, אלא אם כן נאמר בפרק הנאמנויות מפורשות אחרת.

ב.    בנאמנות תושבי ישראל ניתן לגבות חוב מס סופי של הנאמן מכל אחד מן היוצרים גם אם חדל להיות תושב ישראל. בהוראות התחולה נקבע כי הוראה זו תחול גם על נאמנות הדירה שנוצרה לפני יום התחילה, ולגבי נאמנות שהיא בלתי הדירה – אם נוצרה ביום פרסום תיקון 147 ואילך.

ג.     הוראות סעיף ב' לעיל יחולו גם אם מצא פקיד השומה לגבי נאמנות נהנה תושב חוץ כי על אף הצהרות היוצר והנאמן לא התקיימו התנאים הרלוונטיים.

ד.     היה לנאמן חוב מס סופי, ניתן לגבותו גם מכל נהנה שנעשתה לטובתו חלוקה לאחר תחילת שנת המס שבשלה קיים החוב, בין אם הסתיימה הנאמנות ובין אם לאו, ובלבד שלא יגבו מן הנהנה יותר מחוב המס הסופי או מהסכום או השווי של הנכסים שקיבל בחלוקה, לפי הנמוך.

ה.    נאמן בנאמנות תושבי חוץ, נאמן בנאמנות נהנה תושב חוץ, וכן נאמן בנאמנות לפי צוואה שלא היה בה נהנה תושב ישראל, לא יהיה חייב להגיש דוח לפי סעיף 131 על הכנסת הנאמן שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל, גם אם הנאמן הוא תושב ישראל וגם אם הגיש דוח לפי סעיף 131 על הכנסה שהופקה או שנצמחה בישראל.

ו.      אין בהיותו של נאמן תושב ישראל כדי להטיל חיוב במס או חיוב להגיש דוח בשל הכנסת הנאמן, נוסף על החיובים המפורטים בפרק מיסוי הנאמנויות, שלא היה קיים אילו כל הנאמנים היו תושבי חוץ.