מדריך היערכות במסים

20.3  מיסוי מוסד ציבורי במס רווחי הון

כעיקרון, יש לבחון מהו מקור רווח ההון שנוצר במוסד הציבורי. אם מקור רווח ההון הוא בעסק, הרי שאין הוא נכנס בגדר הפטור שניתן בסעיף 9(2) לפקודה, לעומת זאת אם מקור רווח ההון אינו בעסק, אלא במסגרת הפעילות השוטפת של המוסד לשמה הוא הוקם, נראה שהוא יהיה פטור ממס בהתאם לקבוע בסעיף האמור.

חיזוק לפרשנות זו התקבל בפסק דין המועצה המקומית יהוד (עמ"ה 185/90, המועצה המקומית יהוד נ' פקיד שומה פתח-תקווה), בו נקבע כי:

 

          "הפעלת סעיף 96 במקרה שלפנינו, באופן שיוקטן סכום הפחת, תביא להקטנת המקדמות שמשלמת המערערת. אבל בשל העובדה שבעת מכירתו של הנכס החדש היא פטורה ממילא ממס לפי הוראת סעיף 9(2) לא תהיה כל משמעות לכך שרווח ההון אצל המערערת יהא (פ.ק. – בעת המכירה הבאה) גדול יותר" (ההדגשות אינן במקור).