מדריך היערכות במסים

20.2   חיוב במס על דיבידנד בידי מוסד ציבורי (מלכ"ר)

כעיקרון, הכנסותיו של מוסד ציבורי שלא מעסק פטורות ממס הכנסה מכוח סעיף 9(2) לפקודה,  למעט הכנסותיו של מוסד ציבורי מדיבידנד, מריבית ומהפרשי הצמדה המתקבלים מחבר בני אדם שבשליטתו, העוסק בעסק, שאינן פטורות ממס כאמור.

על פי סעיף 125ב(4) לפקודה נקבע כי דיבידנד, שאינו פטור ממס, המתקבל בידי מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, חייב במס בשיעור 25%.