מדריך היערכות במסים

20.17  החלטת מיסוי 2297/14 – החבות במע"מ של רכישת דירות על ידי עמותה בשמם של פסולי דין – החלטת מיסוי בהסכם

ביום 26 באוקטובר 2014 פורסמה החלטת מיסוי שעניינה חבות במע"מ של רכישת דירות ע"י עמותה בשמם של פסולי דין.

העובדות

  1. הורים לילדים בגירים בעלי תסמונת רפואית מסוימת, אשר הינם פסולי דין, מעוניינים למצוא נכס מתאים למגורים לילדיהם (להלן – "המשתכנים").
  2. ההורים איתרו נכס מקרקעין (להלן – "הנכס") אשר נמצא בבעלותם של אנשים פרטיים שאינם רשומים לצרכי מע"מ כעוסקים והם מחזיקים את הנכס במישור הפרטי.
  3. הדירות שבנכס נרכשות על ידי המשתכנים במימון ההורים ותרשמנה בשלב ראשון על שם עמותה שנבחרה על ידי ההורים בנאמנות עבור המשתכנים.
  4. בשלב השני, תרשמנה הדירות שבנכס כבית משותף אשר כל תת חלקה בו תיוחד למשתכן ספיציפי והעמותה תרשם כנאמן עם הערה לטובת על משתכן ספיציפי.

הבקשה

אישור כי מכירת הנכס אינה חייבת במע"מ.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

  1. על פי חוק מע"מ, מכירת נכס מאדם פרטי לאדם פרטי אחר שאינו בגדר קבוצת רכישה אינה מהווה עסקה חייבת במע"מ.
  2. לאור מכלול הנסיבות, ובייחוד לאור העובדה כי הנכס נרכש על ידי העמותה בנאמנות מלאה עבור המשתכנים, הנושאים במימונו המלא ועתידים להתגורר בו ולהירשם כבעלים של הדירות שבנכס, ולאור העובדה כי רשויות המס שבח עתידות להכיר ברכישת הנכס בידי העמותה כרכישה בידי נאמן, אנו מאשרים כי לעניין חוק מע"מ ייחשבו המשתכנים כמי שרכשו במישרין את הנכס מהמוכרים, ובלבד שיתקבל אישור ממשרדי מיסוי מקרקעין בדבר רכישת הנכס בנאמנות עבור המשתכנים.