מדריך היערכות במסים

20.13  שינוי סיווג ענף פעילות מ"מלכ"ר" ל"עוסק" לצורך מע"מ – פס"ד מכבי שרותי בריאות (ע"ש 1/96 מכבי שרותי בריאות נ' מנהל המכס ומע"מ)

ביום 22 במאי 2003 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פסק דין אשר דחה את ערעורה של מכבי שירותי בריאות על החלטת מנהל מע"מ לשנות את סיווגה לעניין ענף רפואת השיניים ממלכ"ר לעוסק מורשה. בפסק הדין לא נקבעו הלכות חדשות בתחום, אך ניתנה סקירה מקיפה וברורה בדבר דרך הניתוח והיישום של בית המשפט בבואו לדון בסוגיה זו.

נציין כי פסק הדין מתייחס לסוגיות הסיווג כמלכ"ר לצורכי מע"מ בלבד, ואינו מתייחס לסוגיית הסיווג כ"מוסד ציבורי" לצורך קבלת הפטור המקביל ממס הכנסה.

בכדי להכריע בסוגיית סיווג ענף רפואת השיניים של המערערת, בית המשפט בחן שישה קריטריונים אשר אומצו בפסקי דין רבים בעבר לצורך קביעת סיווגם של גופים כמלכ"ר או כעוסק מורשה.

סקירה של הקריטריונים ובחינת יישומם על עניינה של המערערת, הובילו את בית המשפט למסקנה ברורה, כי בצדק, ומטעמים ענייניים, החליט מנהל מע"מ לשנות סיווגה בתחום רפואת השיניים, ממלכ"ר לעוסק.

להלן נציין את העקרונות המרכזיים אשר הובאו בפסק הדין ואשר עשויה להיות להם השפעה על הדרך בה יבחנו רשויות מע"מ בעתיד את סיווגם של מלכ"רים קיימים או של המבקשים להיות מסווגים כמלכ"ר:

לצורך קביעת סיווגם של גופים כמלכ"ר או כעוסק מורשה יבחנו ששת הקריטריונים (קריטריונים אלה אומצו בפסקי דין רבים בעבר), כמפורט:

  1. מטרת העיסוק;
  2. קיומו של איסור על חלוקת רווחים;
  3. קיומו של גירעון תפעולי או במקרה של צבירת רווחים – הפנייתם להמשך פעילות המוסד;
  4. מהות הפעילות של המוסד – האם היא עסקית ו/או תחרותית;
  5. קיומה של אפשרות הפרדה מנהלית וארגונית בין עיסוקיו השונים של המוסד;
  6. העדר פגיעה בלתי מוצדקת בהכנסות האוצר שעשויה להיגרם בעקבות שינוי הסיווג.

קריטריונים אלה אינם נוקשים ובסופו של דבר בכדי להגיע להחלטה אין מנוס מלהיזקק לניסיון החיים ולהגיון הכלכלי העומד מאחורי הגוף המשפטי העומד לבחינה ולסיווג.

יודגש כי נטל השכנוע להוכחת העמידה בקריטריונים מונח מלכתחילה על הגוף שסיווגו נבחן, זאת משום שאותו גוף דורש סיווג מקל לצורכי מס בשונה מגורמים אחרים בשוק. נטל שכנוע זה  המוטל על כתפי המבקשים להיחשב כמלכ"ר, ללא ספק פועל לרעתם ומחייב את אותם גופים להעמיד ראיות מוצקות התומכות בטיעוניהם.