מדריך היערכות במסים

20.11 הוראת פרשנות מס' 1/2016 (להלן – "הוראת פרשנות מס' 1/2016") – החבות במע"מ ובמס הכנסה של מבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים (להלן – "הוראת פרשנות")

ביום 7 בינוי 2016 פרסמה המחלקה המקצועית ברשות המיסים, הוראת פרשנות מס' 1/2016 שבאה להבהיר את היבטי המס במבצעי התרמות שמבצעים מוסדות ציבור ומלכ"רים באמצעות עוסקים.

מבוא:

בישראל פועלים גופים ללא כוונת רווח ומוסדות ציבור במטרה לקדם מטרות חברתיות, חינוכיות, דתיות וכו'.

לצורך גיוס תרומות נעזרים המלכ"רים-המוסדות הציבוריים גם בגופים עסקיים, כגון: רשתות השיווק, החברות הסלולאריות וכו', ובאמצעותם הם מקיימים את מבצעי ההתרמה.

 

קיימים שני סוגים נפוצים של מבצעי התרמה המתקיימים באמצעות עוסקים כמפורט להלן:

 • להציע ללקוחות העוסק לתרום סכום כסף לטובת המלכ"ר-המוסד הציבורי וזאת מבלי שהלקוח מקבל תמורה כלשהיא עבור תרומותו, או;
 • להעביר לתורם שי סמלי בתמורה לתרומה, אשר מספק המלכ"ר-המוסד הציבורי ללקוחות העוסק למטרה זו, כגון: איגרות ברכה, חמסה, צמיד צבעוני, מחזיק מפתחות נושא סמל המלכ"ר-המוסד הציבורי וכדו'.

היבטי המס:

סכום שהתקבל כתרומה במבצע התרמה לפי סעיף א' לעיל, לא יהיה חייב במע"מ או במס הכנסה בידי העוסק-הנישום, בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

 1. סכומי התרומות שיתקבלו, יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת של העוסק-הנישום באופן נפרד, כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
 2. בקבלה או בסרט הקופה הרושמת תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ.
 3. סכומי התרומות יועברו במלואם למלכ"ר לפחות אחת לחודש במהלך המבצע. בסיום המבצע הסכומים יועבור למלכ"ר, עד 30 יום מתום המבצע. סכומים שלא יועברו כאמור, יחויבו במע"מ בידי העוסק-הנישום לפי סעיף 12 לחוק מע"מ ויראו בהם כהכנסה חייבת במס עפ"י הפקודה.

סכום שהתקבל כתרומה במבצע התרמה לפי סעיף ב' לעיל, לא יהיו חייבים במע"מ או במס הכנסה בידי העוסק-הנישום, בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

 1. כאשר המלכ"ר-המוסד הציבורי רוכש טובין המיועדים למסירה לתורמים, החשבונית בגין רכישה תונפק על שם המלכ"ר-המוסד הציבורי בלבד.
 2. המע"מ בשל רכישת הטובין לא ינוכה ע"י המלכ"ר, העוסק-הנישום או כל גורם אחר, והוצאה בשל רכישה כאמור לא תוכר כהוצאה בידי העוסק-הנישום.
 3. סכומי התרומות שיתקבלו, יירשמו ויסווגו בקופה הרושמת, באופן נפרד, כסכומים שאינם חייבים במע"מ.
 4. בקבלה או בסרט הקופה הרושמת, תופיע התרומה כסכום שאינו חייב במע"מ.
 5. עלותו של המוצר למלכ"ר-למוסד הציבורי, הניתן לתורם בגין תרומתו, לא תעלה על 10 ש"ח ובכל מקרה עלותו לא תעלה על 50% מסכום התרומה.
 6. סכומי התרומה יועברו במלואם למלכ"ר-למוסד הציבורי, עד 30 יום מתום המבצע. סכומים שלא יועברו כאמור, יחויבו במע"מ בידי העוסק-הנישום לפי סעיף 12 לחוק מע"מ ויראו בהם כהכנסה חייבת במס עפ"י הפקודה.

במבצעי התרמה בהם העוסק-הנישום מקבל התרומה כלשהיא מהמלכ"ר-המוסד הציבורי או מהתורמים עבור שירותיו, התמורה תחויב במע"מ ובמס הכנסה בידי העוסק-הנישום, היות ומדובר בשירות המהווה "עסקה" לחוק מע"מ ו"הכנסה" לפקודה.

סכומי התרומות לא יחשבו כתשומה לפי חוק מע"מ או כהוצאה לפי הפקדוה בידי העוסק-הנישום. כמו כן הנישום לא יתבע בגינם זיכוי ממס לפי סעיף 46 לפקודה.

עוסק-נישום, מלכ"ר-מוסד ציבורי שעומדים בכל הקריטריונים שנקבעו לעיל יהיו רשאים לפעול בהתאם להוראה זו ללא צורך לקבלת אישור מראש מרשות המסים, הן ממע"מ והן ממס הכנסה.